листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните ревидирани финансиски извештаи:

Согласно член 40 точка 1 и член 39 точка 8 од Правилата за котација Скопски пазар АД Скопје објавува:

1. Неконсолидирани ревидирани финансиски извештаи за 2017 година (Ревизорско мислење, Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови, Извештај за промените во капиталот и Белешки кон финансиските извештаи) кои се усвоени на Годишното собрание на акционери на ден 11.06.2018 година;

2. Прилози кон ревидираните финансиски извешти и Извештајот на независниот ревизор за 2017 година и тоа:

Прилог 1: Годишна сметка со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2017 (Биланс на состојба и Биланс на успех) и

Прилог 2: Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2017


Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор за 2017 година.pdf

Објавено на: 12.06.2018 09:43:34
Документ БР.: DOC_12304-77/2018
Урнек: Ревидирани финансиски извештаи