листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, ги објавуваме следните ревидирани финансиски извештаи:

Согласно член 40 точка 1 и член 39 точка 8 од Правилата за котација Скопски пазар АД Скопје објавува:

1. Неконсолидирани ревидирани финансиски извештаи (Извештај на независниот ревизор, Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за паричните текови, Извештај за промените во капиталот и Белешки кон финансиските извештаи)  и

2. Прилози кон ревидираните финансиски извешта за 2018 година и тоа:

  • Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината која што завршува на 31 декември 2018 година и
  • Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за годината што завршува на 31 декеври  2018 година


Финансиски извештаи и Извештај на независниот ревизор за 2018 година со прилози.pdf

Објавено на: 10.06.2019 09:44:33
Документ БР.: DOC_12304-69/2019
Урнек: Ревидирани финансиски извештаи