листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, известуваме за следната Зделка со заинтересирана страна:

Согласно Глава 6 од Правилата за котација, известуваме за следната Зделка со заинтересирана страна:
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗДЕЛКА СО ЗАИНТЕРЕСИРАНА СТРАНА

Согласно член 460-г од Законот за трговските друштва и Одлуката на Одборот на директори на РЖ ИТШ АД Скопје донесена на состанок одржан на 05.07.2024 година, РЖ ИТШ АД Скопје (Во понатамошниот текст: Друштвото) известува дека се одобри следниве зделки со заинтересирана страна:

  1. Договор за закуп во кој РЖ ИТШ АД Скопје се јавува како Закуподавач а Друштво за транспорт и шпедиција ТРАНСТИЛ ДООЕЛ Скопје како Закупец на товарни моторни возила и машини кои се детално наведени во Прилог 1 кон Одлука. Месечната закупнина изнесува 60.000,00 денари, со вклучено ДДВ, која се плаќа во тековниот месец за претходниот месец. Времетраење на договорот во рок од 1 (една) година од денот на склучувањето, по кое престанува да важи;
  2. Договор за закуп на недвижен имот во кој РЖ ИТШ АД Скопје се јавува како Закуподавач а Друштво за транспорт и шпедиција ТРАНСТИЛ ДООЕЛ Скопје како Закупец на дел од деловен простор во површина од 30 м2 , т.е. 30м2/132м2 идеален дел од недвижен имот построен на КП основен 2252 , дел 0 , Адреса ул. 16-та Македонска бригада бр.18, број на зграда 1, намена зграда Г1-7, влез 1, кат К1, број 1 , намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, евидентиран во Имотен лист број : 47531 за КО Гази Баба за месечна закупнина во износ од 7.257,00 денари, со вклучено ДДВ,  со обврска на Закупецот да ги плати сметките за режиски трошоци на деловниот простор , која ќе се плаќа во тековниот месец за претходниот месец. Времетраење на договорот во рок од 1 (една) година од денот на склучувањето, по кое престанува да важи.

Горенаведените договори се зделки со  заинтересирана страна, поради тоа што Друштвото РЖ ИТШ АД Скопје има акционер кое поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас како и членови на Одборот на директори кои се во крвно сродство со Управителот на Закупецот ТРАНСТИЛ ДООЕЛ Скопје.

 


Известување за зделка со заинтересирана страна.doc

Објавено на: 05.07.2024 14:54:13
Документ БР.: DOC_26453-9/2024
Урнек: Зделка со заинтересирана страна